Odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od olujnog nevremena grada-tuče na dijelu općine Tomislavgrad

4.8.2017

Ovom Odlukom utvrduje se i proglašava stanje prirodne nepogode od olujnog nevremena grada-tuče na dijelu općine Tomislavgrad i to za sljedeće katastarske općine: Omolje, Seonica, Crvenice, Bukovica, i Mrkodol, koja se dogodila dana 25.07.2017. godine, te uništila i oštetila usjeve pšenice, ječma, raži i zobiČlanak 2.

Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno svojim ovlastima poduzmu potrebne mjere
u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nepogodom.

Članak 3.

Zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj
metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvješće o
štetarna.

Članak 4.

Prestankom razloga za njenim donošenjem, ova Odluka će biti stavljena van snage.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u sredstvima javnog priopćavanja i u
,,Službenom glasniku Općine Tomislavgrad".
[ Nazad ]