administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni oglas za prodaju ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

30.7.2019

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja gradskog i ostalog neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, a isti će biti objavljen u Večernjem listu, Radio postaji Tomislavgrad i na www. Tomislavgrad. gov. ba.
Prijave slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općine Tomislavgrada Mijata Tomića 108,80240 Tomislavgrad. Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Općine Tomislavgrad sa naznakom "Prijava na Javni oglas za prodaju i zakup ostalog neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta" u vlasništvu općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja - licitacije” NE OTVARATI”ili se predaje Prijemnom uredu Općine Tomislavgrad - Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 16.08.2019 do 14.30 sati.
Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Javni oglas nalazi se u privitku.


[ Nazad ]

Download

  • Javni oglas

    Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog i ostalog građevnog zemljišta